Oferty Praktyk w PGNiG SA

Program Złoża Kariery

PRAKTYKA w Dziale Rozwoju Kadr

Centrala Spółki / Departament Personalny

WięcejAplikuj!

Dział Rozwoju Kadr zajmuje się przygotowaniem i nadzorem nad wdrażaniem programów rozwojowych służących zwiększeniu efektywności zatrudnienia i zaangażowania Pracowników. Jest on odpowiedzialny za kreowanie wizerunku Spółki, jako atrakcyjnego Pracodawcy w otoczeniu zewnętrznym i wśród pracowników. Ponadto dział odpowiedzialny jest za przygotowanie, realizację i nadzór nad przeprowadzaniem programów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz rozwoju kompetencji Pracowników. W ramach działu prowadzone są także programy praktyk dla studentów.

Zakres zadań

  • Wsparcie przy realizacji wdrożenia inicjatyw po badaniu zaangażowania i satysfakcji Pracowników Spółki;
  • Wsparcie prowadzonych przez Spółkę Programów Praktyk, w tym prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych (strona internetowa, Facebook i LinkedIn, newslettery, artykuły prasowe);
  • Możliwość udziału w prowadzonych przez Spółkę działaniach rekrutacyjnych;
  • Wsparcie innych działań projektowych i bieżących w ramach pracy działu rozwoju;
  • Współpraca przy realizacji procesów szkoleniowych;

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, pedagogika;
  • Przynajmniej średniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
  • Zainteresowanie obszarem HR;
  • Mile widziane pierwsze doświadczenia zawodowe w obszarze HR (chętnie przy realizacji projektów z obszaru HR).

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poszerzenie praktycznej wiedzy z obszaru HR;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Handlowej Dyspozycji Gazem

Oddział Obrotu Hurtowego / Departament Transakcyjny

WięcejAplikuj!

Do głównych zadań Handlowej Dyspozycji Gazem należy krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na gaz ziemny, bilansowanie dostaw gazu, przeciwdziałanie niezbilansowaniu, a także składanie nominacji na dostawy gazu do dostawców oraz operatorów systemów gazowych. Dział współpracuje ponadto z oddziałami terenowymi Spółki oraz odbiorcami gazu ziemnego.

Zakres zadań

  • Tworzenie, testowanie i okresowa weryfikacja modeli prognostycznych, w tym modeli zapotrzebowania na gaz ziemny;
  • Wsparcie w przygotowywaniu planów pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny;
  • Przygotowanie raportów dotyczących sytuacji na rynku gazu ziemnego;
  • Wsparcie w rozwoju funkcjonujących narzędzi wspomagających pracę działu.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: energetyka, matematyka/statystyka, metody ilościowe, ekonometria, gazownictwo;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • Średniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office;
  • Podstawowa znajomość VBA oraz Języka R;
  • Mile widziana: podstawowa znajomość SQL (T-SQL / MS SQL).

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie funkcjonowania Krajowego Systemu Przesyłowego, Systemu Gazociągów Tranzytowych i sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego;
  • Poszerzenie znajomości wybranego języka programowania (Java, C#, R, SQL);
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Ryzyka Kredytowego

Centrala Spółki / Departament Ekonomiczny

WięcejAplikuj!

Dział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym wspiera realizację strategii biznesowej firmy poprzez aktywne zarządzania ryzykiem kredytowym, we wszystkich Oddziałach Spółki oraz docelowo w ramach całej Grupy Kapitałowej. Dział zarządza ryzykiem kredytowym w szczególności poprzez jego pomiar z wykorzystaniem złożonych procesów obliczeniowych oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających cały proces tak, aby jak najskuteczniej zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi stratami związanymi z niewywiązywaniem się kontrahentów z zobowiązań umownych.

Zakres zadań

  • Analiza sprawozdań finansowych kontrahenta, w tym analiza wskaźnikowa;
  • Analiza informacji niefinansowych;
  • Pomiar ryzyka kredytowego z wykorzystaniem zaimplementowanych modeli;
  • Kalkulacja limitów kredytowych oraz sporządzanie wniosków o przyznanie limitów;
  • Wyznaczanie zabezpieczeń umownych;
  • Udział w pracach nad rozwojem modeli ryzyka kredytowego.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, nauki ścisłe (matematyka, statystyka itp.);
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel;
  • Umiejętność analitycznego myślenia;
  • Zainteresowanie rynkami finansowymi.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie metod i narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym w dużym przedsiębiorstwie z sektora energetyczno-gazowego. Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Współpracy Naukowo-Badawczej

Centrala Spółki / Departament Badań i Rozwoju

WięcejAplikuj!

Dział Współpracy Naukowo-Badawczej zajmuje się zarządzaniem procesem pozyskiwania projektów B+R. Analizowane są optymalne możliwości realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych z oceną pozyskanych propozycji B+R. Dział współpracuje bezpośrednio z instytucjami naukowymi i uczelniami w celu realizacji podstaw technologicznych planowanych działań rozwojowych i innowacyjnych w ramach całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Współpracuje z zagranicznymi podmiotami w zakresie B+R i innowacyjnych rozwiązań sektora energii i gazownictwa. Dział Współpracy Naukowo-Badawczej koordynuje działania badawczo-rozwojowe w ramach GK oraz pełni nadzór nad tworzeniem konsorcjów i platform naukowo-przemysłowych.

Zakres zadań

  • Udział w pracach pozyskiwania nowych projektów badawczo-rozwojowych z sektora energii i ochrony środowiska (OZE);
  • Wsparcie w koordynowaniu bieżących projektów dotyczących ochrony środowiska;
  • Udział w pracy zespołu współpracy naukowo-badawczej przy inauguracji akcji ofertowej 2019;
  • Udział w pracy zespołu projektowego dot. paliw alternatywnych stanowiących potencjalny nowy obszar działalności Spółki.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: energetyka, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, biotechnologia, paliwa alternatywne;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • Średniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w tym MS Project;
  • Średniozaawansowana znajomość VBA.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie Metodyki Zarządzania działalnością B+R w PGNiG;
  • Udział w pracach w zakresie B+R w obszarze ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz paliw alternatywnych;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Zarządzania Portfelem Energii Elektrycznej

Oddział Obrotu Hurtowego / Departament Zarządzania Portfelem

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się:
– określaniem długoterminowej, średnioterminowej i krótkoterminowej pozycji kontraktowej Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie energii elektrycznej i produktów powiązanych;
– opracowaniem mandatów dla transakcji zakupu / sprzedaży energii elektrycznej i produktów powiązanych dla Departamentu Transakcyjnego;
– opracowywaniem strategii i mandatów na potrzeby uczestnictwa jednostek wytwórczych PGNiG SA w aukcjach rynku mocy;
– opracowywaniem modeli optymalizujących prace jednostek wytwarzających energię elektryczną.

Zakres zadań

  • Udział w pracach nad stworzeniem modelu optymalizującego pracę jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej w perspektywie: średnio i krótkoterminowej;
  • Udział w pracach przy tworzeniu koncepcji funkcji Operatora Handlowo Technicznego.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: energetyka, informatyka, matematyka/statystyka;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności MS Excel;
  • Zaawansowana znajomość Języka R;
  • Podstawowa znajomość VBA.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie zasad i narzędzi wykorzystywanych na rynku bilansującym energii elektrycznej;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Spraw Międzynarodowych

Centrala Spółki / Departament Regulacji i Spraw Międzynarodowych

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się regulacjami UE w mającymi wpływ na rynku gazu (monitoring, opiniowanie, rekomendacje w zakresie optymalnego kształtu), współpracą ze spółkami z innych państw i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, rozwojem rynku gazu, w tym infrastruktury w regionach zainteresowania.

Zakres zadań

  • Wsparcie w prowadzeniu spraw w zakresie bieżącej współpracy międzynarodowej spółki;
  • Wsparcie formułowania stanowiska ws. procesów na forum UE, w tym analiza dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE;
  • Przygotowanie materiałów informacyjnych wg bieżącego zapotrzebowania kierownictwa Departamentu,
  • Bieżące wsparcie pracowników przy realizacji zadań Departamentu.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Znajomość innych języków (niemiecki, rosyjski) mile widziana;
  • Średniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Zdobycie wiedzy w zakresie współpracy międzynarodowej i procesu decyzyjnego UE;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Zarządzania Projektami

Centrala Spółki / Departament Strategii

WięcejAplikuj!

Do zadań Działu Zarządzania Projektami należy:
• Opracowywanie standardów i ich nadzór w całej Grupie Kapitałowej PGNiG w obszarze zarządzania projektami programami i portfelem przedsięwzięć;
• Organizowanie szkoleń z obszaru zarządzania projektami i pokrewnych;
• Prowadzenie bazy wiedzy na temat realizowanych projektów i programów w ramach portfela GK PGNiG;
• Zarządzanie strategicznymi projektami lub programami międzyobszarowymi.

Zakres zadań

  • Wsparcie Kierownika Projektu (wskazanego przez opiekuna) w realizacji prac projektowych;
  • Weryfikacja wskazanych przez opiekuna dokumentów zarządczych dotyczących zarządzania projektami;
  • Wsparcie w pracach nad rozwojem zarządzania doświadczeniami projektowymi (tzw. lessons learned) w całej organizacji;
  • Modyfikacja prezentacji z szablonami tzw. „timesaver” o najlepsze praktyki stosowane w Departamencie Strategii.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, marketing i zarządzanie, matematyka/statystyka lub pokrewne;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • Średniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie najlepszych standardów i praktyki zarządzania projektami, programami i portfelem przedsięwzięć;
  • Pracę w systemie do zarządzania projektami oraz umiejętności wykorzystywania narzędzia MS Project w harmonogramowaniu projektu;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Bilansowania i Sprawozdawczości

Oddział Obrotu Hurtowego / Departament Logistyki i Rozliczeń

WięcejAplikuj!

Istota działania Działu sprowadza się do pozyskiwania, weryfikacji i przetwarzania szerokiego zakresu danych dotyczących hurtowego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej (obejmującego poszczególne segmenty działalności Spółki), w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z regulacji krajowych i europejskich (przy wykorzystaniu specjalistycznych systemów informatycznych).

Zakres zadań

  • Wsparcie w procesie akwizycji danych pomiarowych en. el.: weryfikacja poprawności danych, tworzenie zestawień i analiz, wsparcie w uzgadnianiu bilansu energii elektrycznej;
  • Udział w testach nowego systemu IT służącego do powykonawczego i prognostycznego bilansowania gazu ziemnego;
  • Raportowanie transakcji zgodnie z wymogami REMIT;
  • Raportowanie otwartych pozycji instrumentów pochodnych zgodnie z wymogami MIFID;
  • Sporządzanie analiz i statystyk odnośnie do zaraportowanych transakcji REMIT w celu weryfikacji terminowości i poprawności realizacji obowiązku.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, energetyka, informatyka, matematyka/statystyka;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel;
  • Średniozaawansowana znajomość VBA oraz Języka R;
  • Podstawowa wiedza na temat: rynku gazu i energii elektrycznej, regulacji krajowych dotyczących obrotu gazem ziemnym i energią el., regulacji REMIT i/lub MIFID (dodatkowy atut);
  • Mile widziana: znajomość tworzenia relacyjnych baz danych (MS SQL, ORACLE), języków programowania (C, C++, Python itp.) oraz Oracle Business Intelligence.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poszerzenie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku gazu i energii elektrycznej;
  • Pracę przy użyciu systemów IT służących do akwizycji danych pomiarowych, bilansowania gazu oraz raportowania transakcji REMIT i MIFID;
  • Poznanie specyfiki obrotu hurtowego produktami energetycznymi;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Departamencie Zakupów

Centrala Spółki / Dział Zarządzania Procesami

WięcejAplikuj!

Do zadań Działu Zarządzania Procesami należy w szczególności:
– Zapewnienie bieżącego udzielania wyjaśnień i wydawania opinii eksperckich w sprawach z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji Spółki związanych z realizacją zakupów.
– Inicjowanie zmian w procesach zakupowych, w tym definiowanie procedur związanych z realizacją zakupów, przygotowanie i nowelizowanie regulacji wewnętrznych dot. udzielania zamówień w PGNiG SA i spółkach z udziałem kapitałowym PGNiG.
– Wyznaczanie standardów dokumentów związanych z postępowaniami o udzielanie zamówień, w tym wzorów umów zakupowych obowiązujących w PGNiG SA i spółkach z udziałem kapitałowym PGNiG.

Zakres zadań

  • Udział w prowadzeniu okresowej sprawozdawczości dotyczącej obszaru zakupów;
  • Archiwizacja dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych;
  • Sporządzanie analiz zakupowych;
  • Analiza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji Spółki związanych z realizacją zakupów, celem przygotowania wyjaśnień i stanowisk w sprawach z wiązanych z udzielaniem zamówień w Spółce.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: administracja, prawo lub pokrewne;
  • redniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie zagadnień dot. sporządzania analiz zakupowych i sprawozdawczości dotyczącej obszaru zakupów;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Prognozowania Sprzedaży

Oddział Obrotu Hurtowego / Departament Zarządzania Portfelem

WięcejAplikuj!

Dział Prognozowania Sprzedaży zajmuje się prognozowaniem zapotrzebowania PGNiG SA na gaz, w tym prognozowaniem wolumenu sprzedaży na TGE oraz wolumenu sprzedaży gazu do odbiorców z portfela Spółki. Do zadań działu należy również estymacja zapotrzebowania rynkowego oraz monitoring konkurencji. Dodatkowego w dziale prowadzone są różnego rodzaju analizy na potrzeby zarządzania portfelem PGNiG SA oraz opracowywania strategii spółki.

Zakres zadań

  • Przygotowywanie prognoz sprzedaży gazu PGNiG SA;
  • Przygotowywanie analiz sprzedaży gazu;
  • Przygotowywanie scenariuszy rozwoju rynku;
  • Monitoring rozwoju konkurencji;
  • Współpraca przy rozbudowie bazy danych;
  • Tworzenie interaktywnych raportów z wykorzystaniem narzędzia Power BI.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, energetyka, informatyka, matematyka/statystyka lub pokrewne;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel;
  • Średniozaawansowana znajomość VBA oraz Języka R;
  • Znajomość: SQL, R, Python, Power BI.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie podejścia ilościowego oraz biznesowego do prognozowania sprzedaży gazu;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Centrala Spółki / Departament Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej PGNiG

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem teleinformatycznym w Grupie Kapitałowej PGNiG. Wyznacza standardy, zarządza i obsługuje incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Zakres zadań

  • analiza incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • analiza projektów teleinformatycznych pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo
  • Student informatyki co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej). Preferowane specjalizacje: bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo usług, zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Bilansowania i Sprawozdawczości

Oddział Obrotu Hurtowego / Departament Logistyki i Rozliczeń

WięcejAplikuj!

Istota działania Działu sprowadza się do pozyskiwania, weryfikacji i przetwarzania szerokiego zakresu danych dotyczących hurtowego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej (obejmującego poszczególne segmenty działalności Spółki), w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z regulacji krajowych i europejskich (przy wykorzystaniu specjalistycznych systemów informatycznych).

Zakres zadań

  • Wsparcie w procesie akwizycji danych pomiarowych en. el.: weryfikacja poprawności danych, tworzenie zestawień i analiz, wsparcie w uzgadnianiu bilansu energii elektrycznej;
  • Udział w testach nowego systemu IT służącego do powykonawczego i prognostycznego bilansowania gazu ziemnego;
  • Raportowanie transakcji zgodnie z wymogami REMIT;
  • Raportowanie otwartych pozycji instrumentów pochodnych zgodnie z wymogami MIFID;
  • Sporządzanie analiz i statystyk odnośnie do zaraportowanych transakcji REMIT w celu weryfikacji terminowości i poprawności realizacji obowiązku.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, energetyka, informatyka, matematyka/statystyka;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel;
  • Średniozaawansowana znajomość VBA oraz Języka R;
  • Podstawowa wiedza na temat: rynku gazu i energii elektrycznej, regulacji krajowych dotyczących obrotu gazem ziemnym i energią el., regulacji REMIT i/lub MIFID (dodatkowy atut);
  • Mile widziana: znajomość tworzenia relacyjnych baz danych (MS SQL, ORACLE), języków programowania (C, C++, Python itp.) oraz Oracle Business Intelligence.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poszerzenie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku gazu i energii elektrycznej;
  • Pracę przy użyciu systemów IT służących do akwizycji danych pomiarowych, bilansowania gazu oraz raportowania transakcji REMIT i MIFID;
  • Poznanie specyfiki obrotu hurtowego produktami energetycznymi;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Prognozowania Sprzedaży

Oddział Obrotu Hurtowego / Departament Zarządzania Portfelem

WięcejAplikuj!

Dział Prognozowania Sprzedaży zajmuje się prognozowaniem zapotrzebowania PGNiG SA na gaz, w tym prognozowaniem wolumenu sprzedaży na TGE oraz wolumenu sprzedaży gazu do odbiorców z portfela Spółki. Do zadań działu należy również estymacja zapotrzebowania rynkowego oraz monitoring konkurencji. Dodatkowego w dziale prowadzone są różnego rodzaju analizy na potrzeby zarządzania portfelem PGNiG SA oraz opracowywania strategii spółki.

Zakres zadań

  • Przygotowywanie prognoz sprzedaży gazu PGNiG SA;
  • Przygotowywanie analiz sprzedaży gazu;
  • Przygotowywanie scenariuszy rozwoju rynku;
  • Monitoring rozwoju konkurencji;
  • Współpraca przy rozbudowie bazy danych;
  • Tworzenie interaktywnych raportów z wykorzystaniem narzędzia Power BI.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, energetyka, informatyka, matematyka/statystyka lub pokrewne;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel;
  • Średniozaawansowana znajomość VBA oraz Języka R;
  • Znajomość: SQL, R, Python, Power BI.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie podejścia ilościowego oraz biznesowego do prognozowania sprzedaży gazu;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Spraw Międzynarodowych

Centrala Spółki / Departament Regulacji i Spraw Międzynarodowych

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się regulacjami UE w mającymi wpływ na rynku gazu (monitoring, opiniowanie, rekomendacje w zakresie optymalnego kształtu), współpracą ze spółkami z innych państw i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, rozwojem rynku gazu, w tym infrastruktury w regionach zainteresowania.

Zakres zadań

  • Wsparcie w prowadzeniu spraw w zakresie bieżącej współpracy międzynarodowej spółki;
  • Wsparcie formułowania stanowiska ws. procesów na forum UE, w tym analiza dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE;
  • Przygotowanie materiałów informacyjnych wg bieżącego zapotrzebowania kierownictwa Departamentu,
  • Bieżące wsparcie pracowników przy realizacji zadań Departamentu.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Znajomość innych języków (niemiecki, rosyjski) mile widziana;
  • Średniozaawansowana znajomość pakietu Ms Office.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Zdobycie wiedzy w zakresie współpracy międzynarodowej i procesu decyzyjnego UE;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

PRAKTYKA w Dziale Zarządzania Portfelem Energii Elektrycznej

Oddział Obrotu Hurtowego / Departament Zarządzania Portfelem

WięcejAplikuj!

Dział zajmuje się:
– określaniem długoterminowej, średnioterminowej i krótkoterminowej pozycji kontraktowej Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie energii elektrycznej i produktów powiązanych;
– opracowaniem mandatów dla transakcji zakupu / sprzedaży energii elektrycznej i produktów powiązanych dla Departamentu Transakcyjnego;
– opracowywaniem strategii i mandatów na potrzeby uczestnictwa jednostek wytwórczych PGNiG SA w aukcjach rynku mocy;
– opracowywaniem modeli optymalizujących prace jednostek wytwarzających energię elektryczną.

Zakres zadań

  • Udział w pracach nad stworzeniem modelu optymalizującego pracę jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej w perspektywie: średnio i krótkoterminowej;
  • Udział w pracach przy tworzeniu koncepcji funkcji Operatora Handlowo Technicznego.

Wymagania

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej IV roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: energetyka, informatyka, matematyka/statystyka;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności MS Excel;
  • Zaawansowana znajomość Języka R;
  • Podstawowa znajomość VBA.

Oferujemy

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie zasad i narzędzi wykorzystywanych na rynku bilansującym energii elektrycznej;
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.

Często zadawane pytania

Kto może wziąć udział w Programie?

Program Praktyk przeznaczony jest dla studentów co najmniej IV roku studiów oraz absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie (dotyczy pierwszego kierunku studiów) nie później niż 12 miesięcy licząc do dnia publikacji ogłoszenia o naborze na praktyki, którzy spełniają następujące kryteria:

 • działają aktywnie na uczelni (organizacje studenckie, koła naukowe, konferencje naukowe),
 • są zainteresowani zdobyciem praktycznej wiedzy, w interesującym ich obszarze zawodowym,
 • prześlą zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne.
Gdzie odbywają się praktyki?

Praktyki organizowane są w Warszawie - w Centrali Spółki oraz w Oddziale Obrotu Hurtowego, z uwzględnieniem zapotrzebowania na zatrudnienie praktykantów zgłoszonego dział oraz preferencji i kierunków studiów rekrutowanych kandydatów.

Czy można aplikować do więcej niż 1 działu?

W ramach Programu Praktyk V edycji kandydat może wysłać zgłoszenie przyjęcia na praktykę do nie więcej niż 3 komórek organizacyjnych PGNiG SA. W przypadku wysłania więcej niż jednego zgłoszenia, o wyborze komórki organizacyjnej, do której będą prowadzone rozmowy z kandydatem, decyduje zespół rekrutacyjny Programu Praktyk.

Jaką funkcję pełni Centrala Spółki?

Centrala to wyspecjalizowana komórka PGNiG składająca się z departamentów odpowiedzialnych za operacyjne funkcjonowanie Spółki w obszarach takich jak m.in.: strategia, rozliczenia, finanse, obsługa kadrowa i prawna, administracja, relacje z innymi podmiotami Grupy Kapitałowej, badania i rozwój, projekty innowacyjne, zarządzanie projektami.

Jaką funkcję pełni Oddział Obrotu Hurtowego?

Oddział Obrotu Hurtowego jest wyspecjalizowaną komórką PGNiG w obszarze handlu gazem ziemnym, LNG, ropą naftową, energią elektryczną, uprawnieniami CO2 i prawami majątkowymi.

Jego rola jest zapewnienie największych dostaw gazu ziemnego do Polski.

Gdzie szukać informacji związanych z rekrutacją na praktyki?

Rekrutacja do Programu Praktyk zostaje uruchomiona z chwilą umieszczenia w ogólnodostępnych portalach rekrutacyjnych, na stronie www.zlozakariery.pl oraz na profilu Złoża Kariery na Facebook’u ogłoszenia rekrutacyjnego wraz z linkiem do elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Jak długo trwa proces rekrutacji na praktyki?

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów:

1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów on-line (zazwyczaj ok. 2-3 tygodni),

2. preselekcja nadesłanych aplikacji w oparciu o przedstawione w ogłoszeniu rekrutacyjnym kryteria formalne;

3. spotkania rekrutacyjne z najlepszymi kandydatami.

Brałem/am już udział w Programie praktyk. Czy mogę aplikować po raz kolejny?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich łączny okres praktyki absolwenckiej nie może być dłuższy niż trzy miesiące. W związku z tym kandydaci, którzy odbyli już praktykę w PGNiG SA na podstawie umowy o praktykę absolwencką:

a) w wymiarze jednego bądź dwóch miesięcy – po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji,
mogą odbyć praktykę w wymiarze jednego lub dwóch miesięcy w zależności od czasu trwania wcześniejszej praktyki,

b) w wymiarze trzech miesięcy – nie mogą wziąć udziału w Programie Praktyk.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Programie?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Programie odwiedź nas na: https://pl-pl.facebook.com/zloza.kariery/ bądź skontaktuj się mailowo: zloza.kariery@pgnig.pl.

Copyrights PGNiG 2017 | Powered by 1CONNECT