Aktualnie nie prowadzimy naboru na praktyki.

Często zadawane pytania

Kto może wziąć udział w Programie?

Program Praktyk przeznaczony jest dla studentów co najmniej III roku studiów oraz absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie (dotyczy pierwszego kierunku studiów) nie później niż 12 miesięcy licząc do dnia publikacji ogłoszenia o naborze na praktyki, którzy spełniają następujące kryteria:

  • osiągają/osiągali bardzo dobre wyniki w nauce (potwierdzone wysoką średnią),
  • działają aktywnie na uczelni (organizacje studenckie, koła naukowe, konferencje naukowe),
  • są zainteresowani zdobyciem praktycznej wiedzy, nie tylko w branży oil&gas i potrafią ciekawie uzasadnić to zainteresowanie,
  • prześlą zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne.
Gdzie odbywają się praktyki?

Praktyki organizowane są w Warszawie - w Centrali Spółki oraz w Oddziale Obrotu Hurtowego, z uwzględnieniem zapotrzebowania na zatrudnienie praktykantów zgłoszonego dział oraz preferencji i kierunków studiów rekrutowanych kandydatów.

Czy można aplikować do więcej niż 1 działu?

Kandydat może wysłać zgłoszenie przyjęcia na praktykę do nie więcej niż 3 komórek organizacyjnych PGNiG SA. Jednocześnie jest on zobligowany do wskazania, która praktyka będzie dla niego tzw. praktyką pierwszego wyboru.
Kandydat będzie brany pod uwagę w pierwszej kolejności w rekrutacji do komórki, którą wskazał jako praktykę pierwszego wyboru.
Pozostałe wskazania są informacją uzupełniającą dla zespołu rekrutacyjnego Programu Praktyk i będą brane pod uwagę w przypadku braku możliwości uwzględnienia danej aplikacji w rekrutacji do działu pierwszego wyboru.

Jaką funkcję pełni Centrala Spółki?

Centrala to wyspecjalizowana komórka PGNiG składająca się z departamentów odpowiedzialnych za operacyjne funkcjonowanie Spółki w obszarach takich jak m.in.: strategia, rozliczenia, finanse, obsługa kadrowa i prawna, administracja, relacje z innymi podmiotami Grupy Kapitałowej, badania i rozwój, projekty innowacyjne, zarządzanie projektami.

Jaką funkcję pełni Oddział Obrotu Hurtowego?

Oddział Obrotu Hurtowego jest wyspecjalizowaną komórką PGNiG w obszarze handlu gazem ziemnym, LNG, ropą naftową, energią elektryczną, uprawnieniami CO2 i prawami majątkowymi.

Jego rola jest zapewnienie największych dostaw gazu ziemnego do Polski.

Gdzie szukać informacji związanych z rekrutacją na praktyki?

Rekrutacja do Programu Praktyk zostaje uruchomiona z chwilą umieszczenia w ogólnodostępnych portalach rekrutacyjnych, na stronie www.zlozakariery.pl oraz na profilu Złoża Kariery na Facebook’u ogłoszenia rekrutacyjnego wraz z linkiem do elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Jak długo trwa proces rekrutacji na praktyki?

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów:

1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów on-line (zazwyczaj ok. 3 tygodni),

2. preselekcja nadesłanych aplikacji w oparciu o przedstawione w ogłoszeniu rekrutacyjnym kryteria formalne;

3. testy on-line dla wybranej grupy kandydatów

4. spotkania rekrutacyjne z najlepszymi kandydatami

Brałem/am już udział w Programie praktyk. Czy mogę aplikować po raz kolejny?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich łączny okres praktyki absolwenckiej nie może być dłuższy niż trzy miesiące. W związku z tym kandydaci, którzy odbyli już praktykę w PGNiG SA na podstawie umowy o praktykę absolwencką:

a) w wymiarze jednego bądź dwóch miesięcy – po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji,
mogą odbyć praktykę w wymiarze jednego lub dwóch miesięcy w zależności od czasu trwania wcześniejszej praktyki,

b) w wymiarze trzech miesięcy – nie mogą wziąć udziału w Programie Praktyk.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Programie?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Programie odwiedź nas na: https://pl-pl.facebook.com/zloza.kariery/ bądź skontaktuj się mailowo: zloza.kariery@pgnig.pl.

Copyrights PGNiG 2017 | Powered by 1CONNECT